BestMusic.ro » Elena Gheorghe » A, lea primuveara cu Gica Coada

Elena Gheorghe - A, lea primuveara cu Gica Coada

Loading the player ...
Elena Gheorghe A, lea primuveara cu Gica Coada face parte de pe albumul Lilicea Vreariei , lansat in anul 2008 la Cat Music .

Versuri Elena Gheorghe - A, lea primuveara cu Gica Coada


A lea primuveara, primuveara 
Ghini vinishi in hoara, sora mea 
Tini gione soare, picurare 
Catu kiro s'ashteptu vreara ta 

Lea feata mea, oclji ca di'amura 
Lea mshata mea, asculta tsi'a'nj ts'aspunu 
Ca'i multu greu ndzeana la cutari 
La tini daima'nj yini sa'nj dipunu 

S'dipuneai lai gione, s'dipuneai 
Mashi una minuta s'mi videai 
Hiu parapunsita, hiu cartita 
Cu altu va dada s'mi marita 

Lea feata mea, oclji ca di'amura 
Lea mshata mea, asculta tsi'a'nj ts'aspunu 
Ca'i multu greu ndzeana la cutari 
La tini daima'nj yini sa'nj dipunu 

Lele dorlu doari, vrute soari 
Sh'cata dzeana gione nu mutrea 
Tora hii cu mini, sh'cu'a mea vreari 
Anda s'fudza, dorlu di mini sa'nj ti ia 

Lea feata mea, oclji ca di'amura 
Lea mshata mea, asculta tsi'a'nj ts'aspunu 
Ca'i multu greu ndzean la cutari 
La tini daima'nj yini sa'nj dipunu

Poze cu Elena Gheorghe